Sarana Kantin - MAN 1 Dumai

Sarana dan Prasarana

Sarana (Kantin)

Sarana dan Prasarana MAN 1 KOTA DUMAI.


1. Kantin

Panjang gedung utama sekolah : 120 M2
Lebar gedung utama sekolah : 120 M2
Luas gedung utama sekolah : 120 M2

2. Kantin

Panjang gedung utama sekolah : 120 M2
Lebar gedung utama sekolah : 120 M2
Luas gedung utama sekolah : 120 M2